Per l’Ensenyança

L’ensenyança, es una de las asignatures pendents dins de la politica dels governs valencians; tant dels anteriors governants, com en estos moments els actuals.

En Avant-Adelante, una ensenyança de calitat i garantia de futur, passa per un canvi generalisat en la manera d’impartir la ensenyança al nostre alumnat en els centres. Per a llaurar este futur, AVANT proposa una nova forma d’ensenyança, progresiva, eficient i de progres evolutiu.

Per a començar este canvi, es necesari que el professorat recibixca una formacio continua; es a dir un reciclat. Esta formacio deu ser ante tot de bades, ya que son els mateixos professors els que ensenyen els nous metodes apresos als nostres fills i al que tambe es deu fer particip a tots els pares puix moltes vegades, no saben com recurrir davant una situacio generalisada en el ambit escolar del estudi. Esta formacio de professor-pare, pot ajudar molt tant en els valors a transmetre en l’ensenyança com en el mateix entorn familiar.

En Avant-Adelante, pensem que l’ensenyança, deu de ser mes experimental entre tots els alumnes en fase d’escolarisacio. Per a allo, es necessari aplicar dins de les hores lectives, manco teoria i molta mes practica. Es per aço, que vegem necessari l’incorporar al nou sistema d’ensenyança noves materies com Arts, Oficis, Llar, etc…, d’esta manera els chiquets una vegà adults han rebut valors aplicables en la seua propia persona, aixina com en l’ambit familiar i en els seu propi futur.

Esta forma d’ensenyança, tambe passa per crear un horari molt mes flexible, igual que reduïr considerablement la cantitat de llibres de text donant als chiquets material tecnologic. Per allo, es necesari crear metodologies molt mes actives i manco magistrals, puix l’aprofitament del temps, de les asignatures i sobre tot traballant en equip, inclus barrechant a l’alumnat de diferents nivells, desarrolla un millor progres i una estabilitat en la convivencia entre els chiquets/es.

En aço, obtindrem que: Els centres d’ensenyança obtingen un major rendiment i aprofitanent entre els seus alumnes baixant els nivells d’absentisme escolar. Pero tampoc volem deixar de costat l’atencio temprana infantil 0-3 anys, puix iniciar la seua formacio a esta edat es vital per al desenrroll, la convivencia i autoestima per a l’estudi en el seu futur.

Avant-Adelante, creu que este objetiu o proyecte es posible; que se pot millorar el sistema d’ensenyança sense tindre que passar tanta burocracia administrativa, per lo qual, sols passa per cedir els drets integres a les propies autonomies en materia d’ensenyança. Cambiant el sistema, en el pas dels anys obtindrem els fruïts.

Los comentarios están cerrados.