Pel Turisme

El turisme, hui per hui, es una de les bases d’equilibri de l’economia valenciana. En esta economia, se troben els pilars estrategics que permeten un bon funcionament de totes les demes estructures. Estos pilars, van des dels mes grans negocis com: empreses turistiques, agencies de viages, hotels, restaurants, etc., cap al mes menut comerç com gelateries, forns, etc., fins a la botiga que ven el suvenirs al visitant o al turiste. El turisme del nostre territori creix. Ha passat de ser basic, a ser hui en dia un dels pilars principals d’ingressos que fa que d’ell vixquen mils de families. 

Es un atre dels esclavons en la cadena economica. 

Lo que coneixem, o hem oït alguna volta dir Recurs Turistic, no es una atra cosa que la base fonamental del turisme. Sense estos recursos, el turisme no sería tan eficient, pero per a poder aprofitar-los devem de saber com actuar i traure-li el millor profit i benefici sense aplegar a explotar-lo o debilitar-lo. Tot recurs turistic encara que no ho cregam te una caducitat. Hi ha recursos que es deuen de redissenyar per a tornar a fer que de nou s’obtinguen beneficis.

Avant treballa per a fer una nova estrategia en els recursos turistics dins del territori, ya que l’actual s’ha quedat un poc antiquat. Volem que estos recursos puguen generar riquea aumentant l’economia valenciana i dissenyant nous recursos turistics atractius per als nous visitants. Per aixo, Avant estudia tots els sectors, un per un, veent que se pot millorar, deixant de costat allo que com ya hem comentat anteriorment ya no obte benefici. Per aixo, davant dels que no s’obtenen beneficis, buscar o crear unes atres estrategies que puguen tornar a generar riquea es basic. 

Es important, crear campanyes que apleguen a tota classe de public, tant a nivell nacional com a nivell europeu o mundial. Campanyes informatives atractives, de conscienciacio i de respecte per al nostre patrimoni, tant a nivell cultural, gastronomic o natural, fent que el turiste se trobe com en sa propia casa i fent que la nova estrategia li moga a retornar de nou.

El patrimoni valencià, es gran i molt extens. Avant, lluita per a que este patrimoni no caiga en mans alienes, sense invencions, sense histories estranyes. Avant defendra sempre els interessos turistics valencians pel be del poble valencià. Tenim una riquea espectacular a la que hem de cuidar i mimar. Defengam lo que es nostre; siga d’a on siga, vixques a on vixques, en Castello, Valencia o Alacant.

Los comentarios están cerrados.