Pel Sector Laboral

El sector llaboral, hui per hui es un dels temes mes preocupants de la societat valenciana i en general de l’Estat. No passem per bons moments en la creacio de llocs de treball, pero no n’hi ha que perdre l’esperança puix el sector llaboral se deu d’estabilisar a mig o llarc plaç.

Son moltes les empreses, que cada dia sorgixen en la finalitat d’aumentar l’economia de la nostra Comunitat, aixina com la del propi Estat, favorint a les persones que necessiten un lloc de treball estable, o aquells que per primera volta ho estiguen buscant.

En Avant, creem que se pot fer un atre tipo de politica llaboral. Politiques que ajuden tant als treballadors com als propis empresaris. Estes politiques, se deuen de consensuar des del punt de vista, de poder donar oportunitats sobre tot als jovens. No per aixo, se deu de descuidar a les persones que anteriorment foren ma d’obra qualificada, puix aporten experiencia i seguixen sent igual de productives que qualsevol atre treballador en actiu, o que escomença la seua vida llaboral com a assalariat.

El mercat llaboral es molt dinamic i canviant. L’informacio rebuda continuament sobre els possibles canvis dins del mercat llaboral actual, aixina com de tots els sectors que generen treball, es basica per al funcionament de l’economia. Es important, saber i coneixer tant el mercat llaboral com el funcionament dels sectors empresarials. En estes senyes, se pot aplegar a cobrir les necessitats del mercat, generant nous llocs de treball.

Coneixer esta situacio es important, puix sobre tot les previsions i la seua evolucio, es el punt d’inflexio que beneficiarà al treballador a l’hora de fixar objectius professionals. En Avant, pensem que n’hi ha que aprofitar els nostres recursos llaborals per a generar els tan desijats llocs de treball. Llocs de treball necessaris, que cobrixquen tots i cada un dels sectors, fent que l’economia, la seguritat social, les pensions etc., impulsen de nou l’activitat en la Comunitat.

No hem de deixar de costat a les empreses emergents. Empreses que comencen a naixer, puix estes passen per ser el motor i sobre tot el futur. Una atra de les bases del mercat llaboral, es l’incorporacio, tant de la dona, com de les persones en qualsevol tipo de minusvalies, aptes per a ocupar un lloc de treball, no deixant-se de costat, i per tant, s’hauria d’estudiar quin sería l’ofici mes assequible per ad ells. 

Per tot aço, en Avant pensem que es deuen de crear departaments de soport i ajuda en la busca de treball. Estos departaments, deuen de funcionar com a oficines exclusivament orientatives i practicables de busca de treball (SERVEF). Avant, aposta per a que esta finalitat, se porte a cap des del primer moment, assentant-se en la taula, i concretant en els empresaris, propostes que facen que qualsevol persona puga accedir a un lloc de treball digne i en tots els drets que les lleis constitucionalment els ampara. 

Los comentarios están cerrados.