Partit Transparent

LLEI 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparencia, Bon Govern i Participacio Ciutadana de la Terra Valenciana. [2015/3137]

Les societats democratiques avançades han reorientat en els ultims anys la seua accio politica i el seu disseny institucional des d’estructures burocratiques de coneixement i presa de decisions cap a un enfocament mes holistic i flexible, focalisat sobre la participacio, l’obertura informativa i la coproduccio de coneixement i servicis.

No ha sigut fruit d’un convenciment academic o ideolegic, sino conseqüencia ya inevitable de l’evolucio, quasi vertiginosa, del sentir dels ciutadans, que exigixen participar en la politica de mes formes que la representacio parlamentaria classica. El desenrollament de les tecnologies de l’informacio i de les rets socials com a mecanismes de participacio quasi en temps real, no son alienes a este canvi. Queda lluny en el temps, la previsio originaria sobre el dret a l’acces a l’informacio publica de l’articul 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Juridic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comu.

L’enfocament, netament procedimental, i referit a registres i documents, adoptat per esta llei s’ha vist superat en el transcurs de mes de 20 anys per un nou paradigma: la societat com a coproductora de coneixement i de politiques publiques, generadora de valor public i legitimada plenament per a accedir, sense mes restriccions que les estrictament necessaries, al conjunt de dades que crea, mou i gestiona el conjunt de les administracions publiques i el seu sector instrumental.

S’abandona aixina, un sentit patrimonialista del dret a la informacio, que és substituït per una comprensio necessariament proactiva: la ciutadania com a subjecte de l’accio publica, i no sols el Govern i les seues administracions. Els eixos sobre els quals bascula esta nova politica son els de la transparencia informativa, la promocio de la reutilisacio de senyes publiques, l´implantacio efectiva de codis de bon govern i bones practiques i la participacio proactiva de la ciutadania en els processos de presa de decisio sobre politiques publiques. Este es el marc que esta llei impulsa.

Avant-Adelante, com a partit politic registrat institucionalment a nivell del Territori Valencia Autonomic i el Estat, se compromet a fer public els seus conters de ingressos i gastos anuals, cumplint aixina en la LLEI 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparencia, Bon Govern i Participacio Ciutadana del Territori Valencià.

Los comentarios están cerrados.