Manifest d’Avant

 

AVANT, es despuix de molts anys sense un valencianisme serios, una força que naix per a estabilisar la politica destructiva dels partits politics centralistes i catalanistes que gobernen i han governat la Terra de Valencia despiatadament. Mos definim com un partit jove i en un proyecte, democratic real, de centre, i dedicat a les persones; sobre tot, les seues necessitats per a una societat valenciana i del sigle XXI. AVANT, es un partit 100% d’identitat Valenciana que lluita, treballa i actua en lo carrer, per defendre els teus interessos en transparencia i de veritat.

AVANT, com a partit valencianiste, defen i utilisa les dos llegües oficials de l’Estat; el Castellà i la Llengua Valenciana en les seues Normes del Puig; donant prioritat a esta ultima per trobar-se amenaçada de mort. 

El treball que AVANT vol desenrrollar, no es atre que el de defendre totes les seues arees tematiques importants. Estes, se tenen que dur a terme i de moment en l’actualtat no se porten avant. La politica, fou creada i pensada per a fer d´ella un servici directe per a les persones. Aixina es com en AVANT l’entenem i l’anem a demostrar. Prova esta, es els dos regidors que este partit ya te en la localitat d’Albal i que estan treballant fent una oposicio clara a tot allo que no siga treballar per TOTES les persones.

Les arees que defen el nostre partit son les següents:

POLITIQUES SOCIALS: La base fonamental de nostre proyecte es dur la politica al servici de les persones com ya hem comentat, per lo que tots els esforços seràn cap a tindre cobertes les necessitats basiques de les persones, i que cap persona que ho necessite quede desamparada.

SANITAT: Volem una sanitat adeqüada, en recursos i professionals suficients per a atendre a tota la societat del nostre Territori.

ENSENYANÇA: Volem una ensenyança de calitat, a ser possible publica, pero garantint la llibertat d’eleccio de centre i sistema educatiu. Se tenen que destinar els recursos necessaris per a fomentar l’educacio publica, pero sobre tot, tambe alla a on no puga arribar. L´ensenyança concertada te que ser regulada per mig de convenis, garantisant l’acces de tots els chiquets i chiquetes a l’ensenyança i per supost debades per a tots.

AGRICULTURA: Tenim que incidir especialment en este camp, ya que este sector ha segut molts anys estrategic en nostre territori aportant grans beneficis economics, i es per aixo que hem de conservar-lo, dur-lo cap al futur que se mereix, tornar a fer-lo competitiu, defensar-lo i sobre tot potenciar-lo.

CULTURA: Com a partit valencianiste AVANT lluita per la defensa de la Cultura Valenciana separada d’atres imposicions alienes a nostres comarques. Incidim especialment en la proteccio i difusio de la Llengua Valenciana en Normes del Puig que sera prioritaria per a AVANT. Volem aconseguir la creacio d´un ISBN propi de la Llengua Valenciana, i catalogar els llibres valencians com a .VAL.

MIG AMBIENT: El nostre Mig Ambient, es un tema fonamental i prioritari per a AVANT, es per aixo, que volem incidir en les politiques mijambientals diferents realisades fins ara. Hi han noves tectiques de reforestacio que han donat molt bon resultat en atres paisos. Crearem la llei de proteccio del terrirori afectat per incendis, en una llei de NO urbanisable i d´actuacio rapida del sistema de protocol de nova reforestacio. Aço sera prioritari i se valorara en cinc nivells d’actuacio. Pero per a evitar estes actuacions, portarem a avant, el protocol (TERRA ACTIVA), que es un nou programa d’actuacio que el mateix partit esta preparant. Demanem, que hi ha que intentar ser mes responsables en nostre Mig Ambient, protegint-lo adeqüadament obtindrem bons resultats per al futur.

INFRAESTRUCTURES: Tot territori necessita d’unes infraestructures adeqüades per al seu desenroll. Es per aixo que AVANT, exigirà unes infraestructures del sigle XXI, pero no resta que en la construccio de les mateixes se cuide al maxim el tema d’impacte mijambiental, i el respecte a la zona afectada per les posibles actuacions.

INDUSTRIA: Tenim que tornar a reindustrialisar nostres comarques i ajudar a les industries del sector com el del calçat i del joguet a les comarques del sur, el sector ceramic en les del nort i les del moble en les del centre. AVANT vol fer un estudi dels diferents sectors industrials a lo llarg dels ultims 25 anys i lo que han aportat al PIB de cada comarca i tornar a recuperar eixe teixit industrial perdut i en decadencia.

IGUALTAT: Les politiques d’igualtat son fonamentals per a la convivencia de la poblacio. Anem a lluitar per a que de facte, homens i dones tinguen les mateixes condicions llaborals i no tinguen diferencies salarials. Igualment anem a incidir en el respeste i l’ensenyança en nostra societat i coleges, que s’ha de respectar a minories i colectius com el LGTB, en el que anem a incidir en els mateixos drets socials per a tots. En AVANT, pensem que es perfectament compatible el desenroll de tradicions culturals com Festes religioses i tambe el respecte mutu entre la comunitat LGTB. Estes tradicions, no son incompatibles, en esta societat valenciana del sigle XXI, puix s’ha de regir els principis de IGUALTAT, RESPECTE i EDUCACIO cap als demes. Incidirem especialmet en eixos tres aspectes, configurarém una societat valenciana lliure d’odi i resquemor, una societat mes justa i dinamica, de tradicio i innovacio, de respecte i igualtat.

I+D+I: S’ha de regular per llei. Per a AVANT, l’investigacio i l’aportacio publica es fonamental per a dur a terme proyectes de futur. Tenim que tornar a ser el Territori Valencià que fa vint anys estaba en el seu millor moment, tornant a ser una de les capdavanteres en investigacio. Mai ha d’estar per baix d’un 3% del PIB, per a fer d’este sector, un sector estrategic i capdavanter en nostres comarques.

JOVENS: En AVANT, pensem que esta societat ha d’estar especialment encaminada a cobrir les seues necessitats i desenroll personal. Fer-los els mes capacitats, preparats, i profesionals de futur; es per aixo que deguem de fomentar les beques d’estudis encara molt mes a tots aquell que la seua formacio va encaminada al exit.

TREBALL: El treball es fonamental per a que una societat avançe, es per aixo que deu de ser un prioritat fonamental que el mercat llaboral seguixa incidint en la creacio continua de llocs de treball, potenciant la contractacio indefinida i lluitant contra la precarietat llaboral. Fomentar, animar i ajudar als nostres jovens a pendre decisicons a l’hora de trobar el seu lloc de treball creant estimuls en cursos especials de formacio per a el primer treball. 

FINANÇACIO: Els conters public han de ser sanejats, pero igualment s’ha d’establir per llei les aportacions de l’Estat, de forma de que cobrixquen les autentiques necessitats en sanitat i ensenyança de la poblacio. Igualment, s’ha de exigir per llei, una finançacio justa per a nostres comarques aixina com exigir el deute historic acumulat durant anys.

POLITIQUES PUBLIQUES: AVANT, treballarà per a tornar el trellat a les administracions publiques, la politica ha d’estar al servici de la poblacio i el politic com a persona ha de ser com un gestor de tot lo public, no aprofitar-se de ell. N’hi ha que lluitar en totes les ferramentes possibles contra la corrupcio, traure a la llum a tots aquells que s’aprofiten dels llocs publics per a traure-li el seu propi aprofitament i sobre tot en questio de balafiament dels diners publics. S’ha de fer politiques d’aforro comu en les administracions publiques, igual que regular les retribucions de tots els carrecs politics.

Los comentarios están cerrados.