Les Corts Valencianes

 

Les Corts Valencianes es l’institucio de la Generalitat Valenciana que representa al poble valencià, a traves dels seus parlamentaris, elegits per sufragi universal directe, lliure i secret.

L’utilisacio de la denominacio Corts Valencianes per al Parlament valencià respon a l’interes dels autors de l’Estatut d’Autonomia per recuperar una denominacio historica. Aço no implica reproduïr el mateix sistema de representacio ni la asuncio de les mateixes funcions de les Corts Valencianes historiques. Aquelles, eren organisades per tres braços: eclesiastic, militar i real, tenint unes funcions molt diferents a les de qualsevol Parlament contemporaneu.

L’Estatut d’Autonomia dedica a les Corts Valencianes el Capitul II, del Titul III, encara que en atres preceptes de nostre primer text llegal tambe n’hi ha importants referencies a les Corts Valencianes. L’Estatut es llimita a indicar la composicio de les Corts, els principis basics del sistema electoral, les funcions que lis corresponen i traça un dibuix general de l’estatut dels diputats/das. En desenrroll directe de l’Estatut, el Reglament de les Corts Valencianes regula l’organisacio i el funcionament de l’Institucio. La primera redaccio del Reglament de la Camara valenciana fon aprovada en l’Etapa Transitoria, en sessio celebrada el dia 4 de març de 1983. El Reglament de les Corts Valencianes ha sigut objecte de diverses modificacions, sent la seua redaccio actual aprovada pel Ple de les Corts Valencianes en sessio celebrada el dia 18 de dicembre de 2006.

Les Corts estan constituïdes en l’actualitat per 99 Diputats i Diputades. En l’anterior Estatut d’Autonomia s’establia que el numero de Diputats i Diputades de les Corts estaria entre 75 i 100. Despuix de la reforma de l’Estatut d’Autonomia, aprovada en 2006, el numero de Diputats i Diputades ha quedat fixat en un numero minim de 99. En la IX llegislatura han segut elegits 35 diputats i diputades per Alacant, 24 per Castello i 40 per Valencia. Quant al sistema electoral l’Estatut d’Autonomia establix que per a poder obtindre un escany i ser proclamats electes, els candidats hauran d’haver-se estat presentats per partits o coalicions que obtinguen un numero de vots superior al 5% dels emesos a tota la comunitat autonoma. El sistema de repartiment d’escanys que s’utilisa es el sistema D’Hont. Igualment, s’utilisa la regla de representacio provincial. De fet, es sumen el percentage de cada cincunscripcio i se dividix entre les tres provincies.

Los comentarios están cerrados.