La igualtat de genere, es un principi constitucional i està aprobat per a que homens i dones siguen iguals davant la llei. Aço significa que totes les persones, sense distinció alguna tenim els mateixos drets i deures front l’Estat i la societat en el seu conjunt.

AVANT, sap i te molt clar que no basta en crear i decretar la igualtat en la llei. Si no s’actua en la realitat, no es un fet. Per a que siga, la igualtat deu traduïr-se en oportunitats tant per a homens com per a dones. Oportunitats efectives, en drets a apendre a llegir i a escriure, accedir a un treball, i a qualsevol servici de necesitat. Poder gozar de llibertats per a elegir parella, conformar una familia o participar en asumptes de nostres comunitats, organisacions i partits politics.

Per a que la igualtat siga una realitat, AVANT se compromet a tindre present una lluïta continua on tant la dona com l’home es comprometa a crear una societat mes tolerant en igualtat de sexe. Aixina puix, els ciutadans/es, tambe deurem activar-nos en consequencia, i mediant l’apropiacio dels drets tindrem la capacitat de fer-los valdre.  Pero encara queda molt per fer.